ЖУРНАЛ «Педагогічні обрії» №4 (127), 2023

Автори: Тетяна Пригодій, Тетяна Козлик

Назва статті: Корпоративне навчання як модель неперервної педагогічної освіти

Джерело інформації: «Педагогічні обрії» №4 (127), 2023

Зміст: Одним із завдань сучасної системи освіти є підготовка і становлення педагога, наділеного такими професійними компетентностями, що забезпечують високий рівень і результативність педагогічної діяльності. В Законі України «Про освіту» визначена мета повної загальної середньої освіти «…різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності». Саме на реалізацію зазначених вище завдань і має бути спрямована робота вчителя. Успішна діяльність будь-якої організації і закладу освіти великою мірою залежить від персоналу. Від рівня його освіченості, професійних якостей, досвіду, мотивації залежить результативність діяльності. Учитель виступає головним чинником реалізації цілей і завдань освіти, тому модернізація освітнього процесу неможлива без створення в закладі загальної середньої освіти освітнього середовища, де панує атмосфера творчості, де створюються умови для підвищення фахової компетентності педагога, його самоосвіти та самореалізації, упроваджуються інноваційні технології навчання, процес виховання спрямований на формування загальнолюдських цінностей, пропагується педагогіка партнерства.

Більш докладно зі статтею можна ознайомитись  за посиланням https://drive.google.com/file/d/1-3ta__gmh8XnjvFnx78hDNDpeas3tjTv/view