Український  історичний журнал»  №2, 2021

Автори: Сергій Романов Назва статті:Історичний дискурс Лесі Українки: література як форма пізнання ( до 150-річчя з дня народження) Автор простежує особливості авторської концепції твору на історичні теми, крізь призму означеної концепції та в контексті українського літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ ст. розглядає єдиний драматичний твір Лесі Українки, написаний на …

Журнал «Слово і час» №3 (717), 2021  

Автори: Володимир Поліщук Назва статті:Пантелеймон Куліш у долі й творчості Михайла Старицького У статті докладно проаналізовано життєві й творчі взаємини двох класиків українського письменства ХІХ ст., визначальний кут зору – «від»                     М. Старицького. Простежено аспекти як біографічного, так і творчого плану. Зроблено акцент на помітних відмінностях рис характеру та вдачі …

Журнал «Мистецтво та освіта» №2(100), 2021

Автор: Людмила Масол Назва статті: Професійні орієнтації старшокласників у сфері мистецтва та креативних індустрій У статті обґрунтовано авторську методику формування професійних орієнтацій старшокласників на творчі професії у сфері мистецтва та креативних індустрій під час опанування інтегрованого курсу «Мистецтво». Методика передбачає включення до змісту освіти, насамперед у підручники системи варіативних художньо-практичних …

Журнал «Директор школи» №3–4, 2021

Автор: Олена Власенко Назва статті: Case-study в управлінні. Особливості використання методу ситуаційного аналізу У статті розкривається метод кейсів, який передбачає використання теоретичних знань у вирішенні практичних ситуацій. Подана історія виникнення кейсів, навички, які допомагають розвинути цей метод. Автор визначає види кейсів, дає їм коротку характеристику. Дано рекомендації щодо розроблення кейсу для …

Журнал «Іноземні мови» №1 (105), 2021

Автор: Конотоп О.С. Назва статті: Електронна  когнітивна карта в навчанні майбутніх вчителів початкової школи англомовної лексики. У статті відзначено, що забезпечення словникового запасу майбутніх вчителів початкової школи набуває особливої актуальності та важливості, що є один з пріоритетних завдань у процесі навчання іноземної мови, а проблема пошуку сучасних і ефективних форм …

Журнал «Слово і час»  №1, 2021

Автори: Ірина Приліпко Назва статті:Конфлікт «Свій-Чужий» у драматургії Лесі Українки: етнонаціональний та світоглядний аспекти У статті висвітлено особливості розкриття конфлікту «Свій-Чужий» у драматичних творах Лесі Українки. Текстовий аналіз дає змогу простежити специфіку розгортання означеного конфлікту на етноментальному рівні та на світоглядно-релігійному рівні. Звертається увага на важливі чинники розкриття ідейного змісту …

Журнал «Дивослово» №2, 2021

Автор: Юрій Бондаренко Назва статті: Особистісно зорієнтоване навчання: методико-літературні аспекти Автор статті характеризує особистісно зорієнтоване  навчання, як окрему стратегію, що склалася в сучасній методиці викладання української літератури. Виділяється її діалогічний та процесуально-діяльнісний напрями, аналізується напрацювання у межах кожного. У статті наголошено, що учні мають право корегувати ряд аспектів вивчення літератури, а …

Український  історичний журнал»  №5, 2020

Автори: Алексієвець Л., Алексієвець М., Дацків І. Назва статті:Україна-Європа:цивілізаційно-історичний дискурс аналізує проблеми Автори вважають, що розгляд національної історії європейському контексті дає змогу з’ясувати історичний досвід  взаємодії українців з європейським світом та осягнути сьогоденні перспективи співпраці України з зарубіжними державами, виокремити та зміцнити нові регіональні і глобальні життєво важливі тренди. Продовження …

Журнал «Вища освіта України» №4, 2020

Автор:Віктор  Андрущенко Назва статті:Освіта в стратегії розбудови організованого суспільства Автор аналізує проблеми модернізації освіти у трансформаційному суспільстві, в якому  перебуває Україна. Моделюються  обриси  освітньої галузі  як реагування  на виклики сьогодення. Обґрунтовується ідея організованого суспільства,стратегічним завданням розвитку якого є підготовка творчої , креативної особистості ,здатної взяти на себе відповідальність за радикальні …

Журнал «Іноземні мови» №4 (104) 2020

Автори: Г.І. Полосиннікова, Т.В. Ковтун Назва статті: Формування англомовної лексичної компетентності на матеріалі ідіом в учнів 9 класу закладів загальної середньої освіти   У статті презентовано теоретичне обґрунтування та технологія формування англомовної лексичної компетентності. Окреслено релевантні психолого-вікові особливості підлітків, надано характеристику ідіоми, запропоновано підсистему вправ для формування англомовної лексичної компетентності …