Журнал:  «Нова педагогічна думка» №115, 2023

Автори: Завалевський Ю. Назва статті: Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності в закладах загальної середньої освіти Ключові слова: інноваційна діяльність, освітня інновація, заклади загальної середньої освіти, нормативно-правове забезпечення, державна політика. Анотація. Стаття присвячена висвітленню питань державної політики в галузі освіти щодо сучасного стану нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності в закладах загальної середньої освіти та науково-практичного завдання обґрунтування рекомендацій із розвитку інноваційної діяльності в Україні. Проаналізовано напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення щодо формування державної інноваційної політики, розвитку, стимулювання інноваційної діяльності в Україні, використання результатів наукових досліджень та нових конкурентоздатних розробок, аналіз понять «інновація», «інноваційна діяльність», «освітня інновація», «державна освітня політика». Основну увагу закцентовано на пріоритетних напрямах інноваційної діяльності галузевого рівня у сфері освіти, як-от: …

Журнал:  «Вісник національної академії педагогічних наук України» №2, 2023

Автори: Кремень В., Топузов О., Ляшенко О., Мальований Ю., Засєкіна Т. Назва статті: Профільна середня освіта: концептуальні засади для Нової української школи Ключові слова: профільна середня освіта, Нова українська школа, зміст освіти, профільне навчання, академічне спрямування профільної освіти, професійне спрямування профільної освіти Анотація. Упровадження концепції Нової української школи передбачає трансформацію вітчизняної системи повної загальної середньої освіти на нових концептуальних засадах для всіх її рівнів, у тому числі й на рівні профільної середньої освіти. Стратегічна функція завершального етапу здобуття середньої освіти полягає в наданні можливості здобувачам освіти задовольнити свої освітні потреби …

Журнал: «Український педагогічний журнал» №3, 2023

Автори: Чикалова М., Юхно Н. Назва статті: Особливості освітнього процесу в умовах повномасштабних бойових дій Ключові слова: дистанційна освіта, онлайн-навчання, змішаний формат навчання, загальноосвітні заклади, заклади вищої освіти, переваги та недоліки дистанційної форми навчання, якість освіти Анотація. У статті автори акцентують увагу на специфіці ведення навчального процесу в умовах війни. Розкрито позитивні (віддалений доступ, гнучкий графік підготовки та виконання завдань, виховання самостійності та самодисципліни тощо) та негативні (насамперед: технічні проблеми, відсутність зв’язку, інтернету, брак живого спілкування, …

Журнал: «Освітні обрії» №1, 2023

Автор: Мариновська О. Назва статті: Поняття «Інноваційна компететність педагога» Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, інноваційна компетентність педагога Анотація. У статті науково обґрунтовано зміст, структуру поняття «інноваційна компетентість педагога» з урахуванням нормативно заданого змісту та результатів наукових педагогічних досліджень. Джерело: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/obrii/article/view/7073

Журнал: «Український педагогічний журнал» №2, 2023

Автор: Лукіна Т. Назва статті: Вплив посадового статусу керівника школи на об’єктивність оцінювання ним освітніх та управлінських процесів у закладі освіти Ключові слова: посада, керівник закладу, оцінювання, об’єктивність, відмінність, розвиток закладу освіти, загальна середня освіта. Анотація. У статті подано результати порівняльного емпіричного дослідження, присвяче-ного виявленню відмінностей та особливостей сприйняття керівниками закладів загальної середньої освіти того, наскільки трудним для них є здійснення об’єктивної оцінки різноманітних характеристик і результатів перебігу освітніх і управлінських процесів як передумови успішно-го впровадження удіяльність закладу освіти внутрішньої системи забезпечення якості освіти. …

Журнал: «Український педагогічний журнал» №1, 2023

Автор: Пушкарьова Т., Коваль-Мазюта М. Назва статті: Проблеми формування освітнього простору об’єднаної територіальної громади сільської місцевості Ключові слова: об’єднана територіальна громада, управління освітою в сільській місцево-сті, освітня система, системні ризики. Анотація. Здійснювана в Україні децентралізація владних структур у той або інший спосіб передбачає надання повноважень, ресурсного забезпечення та достатньої самостійності новітнім інституціям місцевого самоврядування–управлінським структурам об’єднаних територіаль-них громад у містах і в  сільській місцевості за виконання серед усіх інших обов’язків функції надання доступних та якісних освітніх послуг у відповідності до державних освітніх стандартів. Видавалося  б,  що  за  умови  …

«Вісник національної академії педагогічних наук України» №5(2), 2023

Журнал.   Автор: Кремень, В. Г., Топузов, О. М., Ляшенко, О. І., Мальований, Ю. І., & Засєкіна, Т. М. Назва статті: Профільна середня освіта: концептуальні засади для нової української школи Ключові слова: профільна середня освіта, Нова українська школа, зміст освіти, профільне навчання, академічне спрямування профільної освіти, професійне спрямування профільної освіти Анотація. Упровадження концепції Нової української школи передбачає трансформацію вітчизняної системи повної загальної середньої освіти на нових концептуальних засадах для всіх її рівнів, у тому числі й …

Журнал: «Нова педагогічна думка» №2, 2023

Автор: Черній А., Гавлітіна Т. Назва статті: Ціннісний потенціал компетентнісної освіти Нової української школи Ключові слова: ціннісний потенціал компетентностей, ціннісні орієнтири освіти, особистість учня, єдність навчання, виховання та розвитку, Нова українська школа. Анотація. У статті окреслено ціннісний потенціал компетентністого змісту освіти Нової української школи, що поєднує навчання, виховання, розвиток особистості учня та сприяє створенню ефективного освітнього середовища, покликаного підвищувати рівень академічних досягнень учнів та розвивати навички міжособистісного діалогового спілкування, які зберігаються впродовж усього життя. Доведено, що позитивну атмосферу партнерської взаємодії, сповнену свободи, довіри та безпеки, формують саме батьки і вчителі …

Вісник науки та освіти № 5(11) (2023)

Автор: Алєксєєнко Т.Ф., Сватенков О. В. Назва статті: Особливості діяльності дитячих закладів оздоровлення і відпочинку у період воєнного стану Зміст. Стаття  присвячена  особливостям  роботи  дитячих закладів оздоровлення і відпочинку у період воєнного стану. Зокрема, проаналізовано статистичні дані щодо їх кількості в Україні протягом останніх двадцяти років. Визначено фактори, які призвели до значного зменшення  …

Український педагогічний журнал №2, 2023

Автор: Олена Пометун Назва статті: навчання історії й громадянської освіти як чинник формування національної й громадянської ідентичності учнів в умовах війни та повоєнного розвитку України Зміст. У статті проаналізована психолого-філософська сутність феномена ідентичності людини. Визначено важливість ідентичності як особистісного утворення, яке дозволяє людині формувати себе у всьому багатстві відносин з навколишнім світом і визначати систему …