Журнал «Вісник Національної академії педагогічних наук України» №6 (1), 2024

Автор: Просіна О. Назва статті: Особистий план професійної трансформації педагогічних працівників для роботи в профільній школі: сутність, структура, значення Ключові слова: професійна трансформація педагогічних працівників, особистий план професійної трансформації, матриця проєктування особистого плану професійної трансформації Анотація. У сучасному освітньому середовищі вчителі стикаються з різноманітними викликами, які вимагають постійного самовдосконалення та …

Журнал «Нова педагогічна думка» №1(117), 2024

Автор: Щедріна М. Назва статті:  Духовність та професійне становлення майбутнього педагога-організатора закладу загальної середньої освіти: інтеграція цінностей в освітній процес Ключові слова: духовність, духовна безпека, ціннісні орієнтири, інтеграція, професійний розвиток, міжкультурна освіта, громадянське виховання, патріотизм. Анотація. У статті аналізується сучасна освітня ситуація, що характеризується динамізмом змін, зростанням інформаційних потоків та …

Журнал «Вісник Національної академії педагогічних наук України» №6 (1), 2024

Автори: Пометун О., Гупан Н. Назва статті: Конструювання змісту історії як обов’язкового предмета профільної освіти Ключові слова: профільна середня освіта, навчання історії, обов’язкові освітні компоненти, зміст профільного навчання історії Анотація.  У статті розглянуто питання конструювання змісту історичної освіти у профільному навчанні. Підкреслено потенціал історії у формуванні особистості випускника закладу середньої …

Журнал «Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти». Серія «Педагогіка. Психологія» №4, 2023

Автор: Швець Т. Назва статті: Тьюторські технології розвитку соціально-особистісних компетентностей учнів старших класів Ключові слова: тьютор, тьюторинг, соціально-особистісні компетентності, тьюторські технології, індивідуальна освітня траєкторія, тьюторіал, портфоліо Анотація. Мета статті – проаналізувати та схарактеризувати тьюторські технології, що сприяють розвитку соціально-особистісних компетентностей учнів старших класів. Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні таких підходів: …

Журнал «Нова педагогічна думка» №1 (117), 2024

Автор: Mельник Н., Любченко Н. Назва статті: Сучасне навчальне заняття у контексті нової української школи Ключові слова: Компетентнісна освіта, навчальне заняття, типи і структура навчальних занять, технології і методики компетентнісного навчання. Анотація. На основі аналізу наукових праць, здійснених досліджень і нормативно-правових документів у галузі освіти окреслено особливості навчального заняття в контексті …

Журнал «Нова педагогічна думка» №1 (117), 2024

Автор: Галатюк М., Галатюк Ю. Назва статті: Педагогічна культура вчителя в контексті новітньої парадигми освіти Ключові слова: культура, розвиток, майстерність, фізичне виховання, підготовка, вчитель, досвід, фахівець, творчість. Анотація.  У статті розглянуто сутність педагогічної культури як важливої складової професіограми вчителя. На основі аналізу наукової літератури, а також використання методів емпіричного й …

Журнал «Педагогічний пошук» №1, 2024

Автор: Анастасія Горбаченко Назва статті: Дистанційне навчання – вимога сьогодення Ключові слова: дистанційне навчання, Google Диск, Moodle,освіта, інновації. Анотація. Дистанційне навчання це спосіб отримання освіти із використанням сучасних інформаційних технологій, що надає змогу навчатися на відстані, без відриву від роботи та виїзду за кордон. Потреба отримання освіти віддалено викликана введенням …

Журнал «Вісник Національної академії педагогічних наук України» №6 (1), 2024

Автор: Ляшенко О. Назва статті: Профільна середня освіта для нової української школи Ключові слова: профільна середня освіта, Нова українська школа, зміст освіти, профільне навчання Анотація: У доповіді викладено основні концептуальні засади запровадження профільної середньої освіти в Новій українській школі, покладені в основу проєкту Концепції профільної середньої освіти академічного спрямування, розробленої …

Журнал «Педагогічні обрії» №1, 2024

Автор: Ляшко В. Назва статті: Формування комунікативної компетентності в сучасному закладі освіти: проблеми й перспективи Ключові слова: мовна освіта, комунікативна компетентність, методи й прийоми, сторітелінг, проблеми й перспективи розвитку комунікативної компетентності. Анотація: В наш час критерієм якості освіти виступає компетентність, яка розуміється як єдність знань, умінь, навичок, що дозволяє вирішувати …

Журнал «Вісник науки та освіти» №2 (20), 2024

Автор: Непорада І. М., Олійник І.О. Назва статті: Технологія розвитку критичного мислення як засіб формування професійної компетентності сучасного вчителя НУШ Анотація. У статті розглянуто феномен критичного мислення, виокремлено його основні елементи; охарактеризовано ознаки, які притаманні людині з розвиненим критичним мисленням; визначено роль вчителя у процесі формування критичного мислення в учнів, …