ЖУРНАЛ «Електронний збірник наукових праць ЗОІППО» № 3(55), 2023

Автор: Завіша І. Назва статті: Цифрові технології в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників Зміст: Інноваційні технології цифрової освіти увійшли у всі сфери життя та  відкривають величезний спектр можливостей. Цифрові технології – це заснована на методах кодування й передачі інформації дискретна система, що дозволяє здійснювати безліч різнопланових завдань за найкоротші проміжки часу. Саме швидкодія …

ЖУРНАЛ «Педагогічний пошук» №3, 2023

Автор: Вітюк В. Назва статті: Інноваційні технології навчання в процесі підвищення кваліфікації педагогів  Зміст: Реформування освітньої галузі важливе значення приділяє підвищенню кваліфікації педагогів. Навчання педагогів потребує пошуку механізмів реалізації головної мети післядипломної освіти, яку сформульовано як професійний розвиток дорослої особистості. Сучасні вимоги до діяльності педагога, його професійного розвитку зумовлено процесами модернізації освіти, впровадженням …

ЖУРНАЛ «Педагогічний пошук» №3, 2023

Автор: Трачук Т.В. Назва статті: Система професійного розвитку вчителя математики НУШ: можливості, вибір, результативність Зміст:  Система підвищення кваліфікації фахівців у сучасному суспільстві є обов’язковим компонентом, що забезпечує необхідну якість професійної діяльності. Вона потенційно має виконувати важливу соціальну функцію, пов’язану з їхнім особистісним та професійним розвитком, інноваційними перетвореннями освітньої галузі. Безперечно, для цього їй …

ЖУРНАЛ Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Педагогіка. Психологія» №3, 2023

Автори: Запорощенко Т., Дещенко Н. Назва статті: Роль самостійної роботи у процесі формування математичної компетентності учнів початкової школи Зміст:  Центральною особою навчально-виховного процесу є дитина, з її індивідуальними особливостями, характером, поруч з якою завжди повинен бути взірець, тобто вчитель. У період молодшого шкільного віку здійснюється загальний розвиток дитини, забезпечується вміння читати, писати, знання з основ арифметики, первинні навички користування джерелами інформації; формування загальних уявлень про навколишній світ, засвоєння норм загальнолюдської моралі та спілкування, основ гігієни, вироблення перших трудових навичок. Одним з основних завдань …

ЖУРНАЛ «Нова педагогічна думка» №2, 2023

Автори: Бессараб Н. Назва статті: Системні зміни в діяльності закладів загальної середньої освіти в умовах упровадження інноваційних освітніх практик Зміст: У статті проаналізовано зміни в діяльності закладів загальної середньої освіти, застосування проєктних технологій в організації інноваційної освітньої діяльності, стратегії розвитку означених закладів освіти та впровадження інноваційних освітніх практик; окреслено особливості здійснення інноваційної діяльності в реаліях …

ЖУРНАЛ «Педагогічний вісник Поділля» №3, 2023

Автори: Микитюк В. Назва статті: Поєднання традиційних методик і хмарних онлайн-ресурсів Зміст: Цифрова компетентність вчителя включає в себе: інформаційну грамотність і грамотність даних; комунікацію та співпрацю; створення цифрового контенту: безпеку (включаючи цифрове благополуччя та компетентності, повʼязані з кібербезпекою): розвʼязання проблем. Сучасність диктує свої правила та розставляв прори-тети в роботі вчителя. Становлення і розвиток суспільства породжують гостру необхідність у вчителях, що володіють високою професійною компетентністю та вмінням заціка-вити учнів у вивченні географії, Нинішні учні – це вже не ті люди, для яких було розроблено …

ЖУРНАЛ «Освітні обрії» №2(55), 2022

Автори: Мариновська О. Назва статті: Розвиток компетентності педагогічного партнерства вчителів у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників Зміст: У статті розкрито особливості розвитку компетентності педагогічного партнерства вчителів у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників з урахуванням нормативно заданого змісту та результатів наукових досліджень щодо змісту, структури поняття “компетентність педагогічного партнерства”. Більш докладно зі статтею можна ознайомитись  за посиланням https://journals.pnu.edu.ua/index.php/obrii/article/view/6676/6982

ЖУРНАЛ «Педагогічний вісник» №3, 2022

Автори: Андрощук І. Назва статті: Мотивація навчальної діяльності учнів як педагогічна проблема Джерело інформації: «Педагогічний вісник» №3, 2022 Зміст: Проблема мотивації є актуальною як у вітчизняній, так і в зарубіжній психології. З одного боку, це зумовлено тим, що необхідність упровадження в практику психологічних досліджень, вихід до реальної поведінки людини, до його регуляції вимагає сьогодні пізнання закономірностей поведінки людини і особливо відносно спонукань і їх реалізації. З іншого боку, назріла необхідність розкриття зв’язків внутрішніх мотиваційних тенденцій людини до дії з соціальної детермінації її психіки. Проблема мотивації навчальної діяльності …

ЖУРНАЛ «Педагогічні обрії» №4 (127), 2023

Автори: Тетяна Пригодій, Тетяна Козлик Назва статті: Корпоративне навчання як модель неперервної педагогічної освіти Джерело інформації: «Педагогічні обрії» №4 (127), 2023 Зміст: Одним із завдань сучасної системи освіти є підготовка і становлення педагога, наділеного такими професійними компетентностями, що забезпечують високий рівень і результативність педагогічної діяльності. В Законі України «Про освіту» визначена мета повної загальної середньої освіти «…різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та навчання впродовж життя, готова …

Журнал «Педагогічний пошук» 3 (119) / 2023 

Автор: П. А. Кліш, А. П. Хом’як Назва статті: Розвиток комунікативної компетентності як необхідного компонента індивідуальної освітньої траєкторії педагога Джерело інформації: журнал «Педагогічний пошук» 3 (119) / 2023 Зміст: Кожен із ключових компонентів Концепції «Нова українська школа» уможливлюється лише шляхом організації ефективної комунікації всіх учасників освітнього процесу. Допомогти слухачам курсів підвищення кваліфікації ВІППО у …