Журнал «Вісник науки та освіти» №12(18), 2023

Автор: Шатайло Н.

Назва статті: Розвиток професійних компетентностей педагогів базової школи в умовах сьогодення

Ключові слова: професійні   компетентності, предметно-методична компетентність, методична  компетентність,  професійний стандарт вчителя, розвиток професійних компетентностей педагога.

Анотація. Стаття  присвячена  темі  розвитку  професійних компетентностей  педагогів  базової  школи та  розробці  відповідного комплексу заходів в сучасних умовах. Проблема актуалізована необхідністю розвиненої методичної компетентності педагога, що обумовлює успішне  виконання  трудових  функцій,  окреслених  у Професійному стандарті вчителя. Відзначено, що Професійний стандарт є орієнтиром для педагогів у процесі удосконалення професійних компетентностей, зокрема методичної,  котра  інтерпретується  в  даному  нормативному документі як предметно-методична з чітко визначеними здатностями у знаннєвій,  ціннісно-діяльнісній  сферах.  Метою статті є  визначення шляхів трансформації   науково-методичного   супроводу   розвитку професійних  компетентностей  педагогів  базової  школи  в процесі неперервної  освіти. Виділено    ключові  позиції  щодо  трансформації науково-методичного  супроводу  вчителів-предметників  Одещини  в умовах воєнного стану, які враховано у процесі розроблення алгоритмів розвитку методичної    (предметно-методичної    компетентності). Зосереджено увагу на специфіці роботи кафедри методики викладання і змісту  освіти КЗВО  «ОАНО»  щодо здійснення науково-методичного супроводу  професійного  зростання  вчителів-предметників закладів загальної  середньої  освіти через  пошук і  практичну  апробацію педагогічного інструментарію задля імплементації концептуальних ідей Нової  української  школи  в  освітній  процес.  Окреслено  можливості проведеного  на  базі  ОАНО  комплексного  науково-педагогічного дослідження    «Трансформація    особистісних    та    професійних компетентностей  учасників  освітнього  процесу  в  реаліях  сьогодення» предметно-методичної науково-педагогічного компетентності. Інтерпретовано результати щодо   розроблення алгоритмів   розвитку дослідження задля моделювання освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації  вчителів-предметників  з  метою  формування  їхньої предметно-методичної  компетентності  як  складової  професійних компетентностей. Представлено напрацювання співробітників  кафедри мето   дики викладання і зміст  у освіти ОАНО щодо навчально-методичного  забезпечення    процесу  розвитку  професійних  компетентностей педагогів, зокрема посібники та навчальні програми курсів підвищення кваліфікації. Виокремлено здатності в структурі предметно-методичної компетентність  вчителя  за  Професійним  стандартом,  розвитку  яких сприяє  трансформація  практико-орієнтованого  змістового  наповнення освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації з опорою на знання вимог  до  результатів  навчання  за  державними  стандартами  освіти, типовими  освітніми  програмами,  методик  і  технологій  моделювання змісту  навчання,  задіяння  умінь/навичок  визначення  предметного змісту,  його  моделювання  із  застосуванням  сучасного  методичного інструментарію.  Зауважено,  що  трансформація  науково-методичного супроводу  розвитку  професійних  компетентностей  педагогів  базової школи,  зокрема  методичної  (предметно-методичної),  була  реалізована через  освітні  завдання, закладені  у  навчальні  програми  курсів підвищення   кваліфікації   за   загальною   тематикою   «Реалізація інтегративної  стратегії  навчання». Виокремлено  завдання,  що  стануть орієнтирами  у  побудові  педагогами  власної  освітньої  траєкторії. Окреслено  перспективи  продовження дослідження  комплексного розвитку  професійних  компетентностей  педагогів з  подальшим обґрунтуванням напрацьованих  алгоритмів  і  стратегій  науково-методичного супроводу даного процесу.

Джерелоhttp://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/8410/8455