Журнал «Освітні обрії» №2(57), 2023

Автори: Бондар І., Адамович Г. Назва статті: Реалізація принципу наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах воєнного часу Ключові слова:  принцип наступності, дошкільна освіта, початкова школа, освітні цілі, цінності, освітні підходи, зміст освіти, методи і форми роботи, освітнє середовище, оцінювання навчальних досягнень. Анотація. У статті проаналізовано сутність поняття “наступність”; розкрито передумови для …

Журнал «Науковий вісник» №4, 2023

Журнал:  «Науковий вісник» №4, 2023 Автори: Матохнюк Л., Потапова О. Назва статті: Психологічна готовність керівників закладів загальної середньої освіти до управлінської діяльності Ключові слова:  психологічна готовність, професійна діяльність, керівник, управлінська діяльність, психологія управління, структура психологічної готовності. Анотація. Мета статті – проаналізувати дослідження щодо підходів у визначенні змісту та структури психологічної готовності керівників закладів освіти …

Журнал «Український педагогічний журнал» №4, 2023

Автори: Трубачева С., Мушка О., Замаскіна П. Назва статті: Особливості проєктування освітнього середовища в умовах цифровізації суспільства під час воєнного стану в Україні Ключові слова:  освітнє середовище, цифровізація освіти, безпековість освітнього середовища, освітні втрати. Анотація. Розв’язання проблеми проєктування освітнього середовища закладу освіти сьогодні, під час воєнного стану, є надзвичайно актуальним питанням, яке в умовах …

Журнал “Український педагогічний журнал” №4, 2023

Автор: Тетяна Лукіна Назва статті: Інституційний аудит і самооцінювання закладу освіти: єдність та протиріччя в результатах У статті актуалізовано проблему створення моделі забезпечення якості освіти в закладах загальної середньої освіти, що ґрунтується на поєднанні механізмів зовнішнього оцінювання діяльності школи з процедурами самооцінки результатів функціонування закладу та передбачає використання можливостей оцінювання для …

Журнал:  «Науковий вісник» №3, 2023

Автори: Запорожченко Т., Дещенко Н. Назва статті: Роль самостійної роботи у процесі формування математичної компетентності учнів початкової школи Ключові слова:  самостійна робота, принципи організації самостійної роботи, види організації самостійної роботи, математична компетентності Анотація. Центральною особою навчально-виховного процесу є дитина, з її індивідуальними особливостями, характером, поруч з якою завжди повинен бути взірець, тобто вчитель. У період молодшого шкільного віку здійснюється загальний розвиток дитини, забезпечується вміння читати, писати, знання з основ арифметики, первинні навички користування джерелами інформації; формування загальних уявлень про навколишній світ, засвоєння норм загальнолюдської моралі та спілкування, …

Журнал:  «Нова педагогічна думка» №115, 2023

Автори: Бордюк В. Назва статті: Державно-громадська експертиза впровадження інноваційних практик нової української школи Ключові слова:  інновація, інноваційна практика, експертиза, державно-громадська експертиза, Нова українська школа. Анотація. У статті розкрито важливість проведення державно-громадської експертизи у ході здійснення інноваційних експериментів та проєктів в умовах реалізації Концепції Нової української школи. Проаналізовано наукові доробки вітчизняних учених, що присвячені дослідженню інноваційної діяльності, проведенню експертиз та характеристиці експертних методів. Схарактеризовано різні підходи до розуміння сутності понять «експертиза», «громадська експертиза», «державно-громадська експертиза». Означено основні напрями державно-громадської експертизи (експертиза управління, експертиза мотивації, інструкційна експертиза, експертиза планування, експертиза застосування практичних результатів, …

Журнал:  «Нова педагогічна думка» №115, 2023

Автори: Завалевський Ю. Назва статті: Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності в закладах загальної середньої освіти Ключові слова: інноваційна діяльність, освітня інновація, заклади загальної середньої освіти, нормативно-правове забезпечення, державна політика. Анотація. Стаття присвячена висвітленню питань державної політики в галузі освіти щодо сучасного стану нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності в закладах загальної середньої освіти та науково-практичного завдання обґрунтування рекомендацій із розвитку інноваційної діяльності в Україні. Проаналізовано напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення щодо формування державної інноваційної політики, розвитку, стимулювання інноваційної діяльності в Україні, використання результатів наукових досліджень та нових конкурентоздатних розробок, аналіз понять «інновація», «інноваційна діяльність», «освітня інновація», «державна освітня політика». Основну увагу закцентовано на пріоритетних напрямах інноваційної діяльності галузевого рівня у сфері освіти, як-от: …

Журнал:  «Вісник національної академії педагогічних наук України» №2, 2023

Автори: Кремень В., Топузов О., Ляшенко О., Мальований Ю., Засєкіна Т. Назва статті: Профільна середня освіта: концептуальні засади для Нової української школи Ключові слова: профільна середня освіта, Нова українська школа, зміст освіти, профільне навчання, академічне спрямування профільної освіти, професійне спрямування профільної освіти Анотація. Упровадження концепції Нової української школи передбачає трансформацію вітчизняної системи повної загальної середньої освіти на нових концептуальних засадах для всіх її рівнів, у тому числі й на рівні профільної середньої освіти. Стратегічна функція завершального етапу здобуття середньої освіти полягає в наданні можливості здобувачам освіти задовольнити свої освітні потреби …

Журнал: «Український педагогічний журнал» №3, 2023

Автори: Чикалова М., Юхно Н. Назва статті: Особливості освітнього процесу в умовах повномасштабних бойових дій Ключові слова: дистанційна освіта, онлайн-навчання, змішаний формат навчання, загальноосвітні заклади, заклади вищої освіти, переваги та недоліки дистанційної форми навчання, якість освіти Анотація. У статті автори акцентують увагу на специфіці ведення навчального процесу в умовах війни. Розкрито позитивні (віддалений доступ, гнучкий графік підготовки та виконання завдань, виховання самостійності та самодисципліни тощо) та негативні (насамперед: технічні проблеми, відсутність зв’язку, інтернету, брак живого спілкування, …

Журнал: «Освітні обрії» №1, 2023

Автор: Мариновська О. Назва статті: Поняття «Інноваційна компететність педагога» Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, інноваційна компетентність педагога Анотація. У статті науково обґрунтовано зміст, структуру поняття «інноваційна компетентість педагога» з урахуванням нормативно заданого змісту та результатів наукових педагогічних досліджень. Джерело: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/obrii/article/view/7073