Журнал: «Український педагогічний журнал» №1, 2023

Автор: Пушкарьова Т., Коваль-Мазюта М.

Назва статті: Проблеми формування освітнього простору об’єднаної територіальної громади сільської місцевості

Ключові слова: об’єднана територіальна громада, управління освітою в сільській місцево-сті, освітня система, системні ризики.

Анотація. Здійснювана в Україні децентралізація владних структур у той або інший спосіб передбачає надання повноважень, ресурсного забезпечення та достатньої самостійності новітнім інституціям місцевого самоврядування–управлінським структурам об’єднаних територіаль-них громад у містах і в  сільській місцевості за виконання серед усіх інших обов’язків функції надання доступних та якісних освітніх послуг у відповідності до державних освітніх стандартів.

Видавалося  б,  що  за  умови  переходу  владних  повноважень  до  об’єднаних  територіальних громад з їх автономними повноваженнями стосовно організації освітньої діяльності, навчально-виховний процес буде повноцінно наближеним до місцевих традицій та уподобань. Водночас залишається недостатньою мірою вирішеною проблема інституціонального супро-воду освітньої діяльності органами місцевого самоврядування. У такий спосіб виходить, що, з  одного боку, об’єднані територіальні громади наділили незнаними до того повноваженнями, а,  з  іншого боку, державні інститути не встигли забезпечити органи місцевого самоврядування методичним набором легітимних нормативно-правових норм і стандартів. Накреслена пробле-матика загострюється іще й тим, що одночасно з передачею об’єднаним територіальним громадам функцій з управління освітою, держава покладає на їх регіональні структури обов’язки стосовно забезпечення охорони здоров’я, комунального обслуговування, соціального захисту, спорту, культури, працевлаштування тощо. Позначені функції є звичними для міських об’єд-наних територіальних громад, проте через брак досвіду, фінансів і кваліфікованих спеціалістів об’єднані територіальні громади сільської місцевості мають застереження та запитання органі-заційного та методичного характеру

Джерело: https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/646/643