Рідна школа №1, 2019

  В.Саюк, І. Мельниченко Методична готовність майбутніх вчителів початкової школи до використання нетрадиційних форм навчальних занять   У статті визначено зміст методичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів до запровадження сучасних новітніх технологій. Дана характеристика структурних компонентів оновленого змісту освіти. Визначено критерії та показники оцінювання фахової підготовки майбутніх вчителів-початківців до застосування …

Український педагогічний журнал №1, 2019

Пометун О.І., Ремех Т.О. Оцінювання учнів з громадянської освіти в контексті компетентнісного підходу У статті розкрито підходи до оцінювання учнів 10-х класів з інтегрованого курсу «Громадянська освіта». Автори характеризують підсумкове оцінювання, визначають відмінності усіх його видів. Наголошується на важливості й особливостях формувального оцінювання  десятикласників за компетентнісно орієнтованого навчання громадянської освіти. …

Вища освіта України №1, березень2019

Оксана Якимчук Досягнення та суперечності реалізації «Національної доктрини розвитку освіти у ХХІ столітті» // Вища освіта України. – 2019. – №1.– с.62–67   У статті проаналізовано позитиви і суперечності та невдачі процесу втілення сформованих у Національній доктрині розвитку освіти принципів, цілей і пріоритетів, частина з яких залишилось лише деклараціями про …

Журнал «Методист» №3(87), березень 2019

Г. Тропиніна, І. Шахно, Ж. Шиліна Проект SEVER-SMART Розвиток інформаційно-цифрової компетентності вчителів НУШ // Методист. – 2019. – №3(87), березень 2019. – с.20–33 У статті виокремлено роль інформатизації освіти, як частини глобального процесу соціальної трансформації. Актуальною потребою визнано розробку освітніх технологій, які модернізують традиційні форми навчання. Автори у площині концепції …

Директор школи №3, 2019

Інклюзивна освіта в Україні: крок за кроком // Директор школи. – 2019. – №3(147). – с. 4–21. У статті розкрито поняття «інклюзивне навчання» з посиланням на Конвенцію ООН про права інвалідів. Визначено роль та можливості Закону України «Про освіту» щодо охоплення дітей інклюзивною освітою, форми її організації. Запропоновано витяг з …

Журнал «Методист» №1 (85), 2019

М.Ілляхова Організація тренінгу з розвитку креативності науково-педагогічних працівників // Методист. – 2019. – №1. –         с. 14–21.   Автор обґрунтовує мету проведення тренінгів креативності для науково-педагогічних працівників як засобу розвитку навичок нестандартного ухвалення рішень в умовах Нової української школи. Читачам пропонується орієнтована структура тренінгу, його етапи, перелік вправ із розвитку …

Український педагогічний журнал №3, 2018

В. Паламарчук., О. Барановська Педагогічні технології навчання в умовах Нової української школи: вектор розвитку // Український педагогічний журнал. – 2018. – №3. – с. 60–66.   Стаття присвячена проблемі технологій навчання у сучасних умовах. Проаналізовано предмет педагогічної технології, визначено її сутність та види, різноманіття аспектів технологічного підходу в закладах загальної …

Журнал «Методист» №12 (84), 2018

Сидоренко В., Нежинська О., Кравчинська Т. Ключові компетентності керівника Нової української школи: компетентність щодо самовдосконалення, уміння вчитися // Методист. – 2018. – №12(84). – с. 4–24.   Підкреслено актуальність проблеми реформування системи освіти фахівців, підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти, забезпечення їх неперервного професійного розвитку. Запропоновані освітянам матеріали розроблено творчою групою …

Педагогіка і психологія №4, 2018

1.02.2019 р. Ляшенко О. Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи // Педагогіка і  психологія. – 2018. – №4(101). – с. 5–11.   У статті проаналізовано стан розроблення проблем змісту початкової і загальної середньої освіти науковцями, дано характеристику основним здобуткам вчених НАПН України, окреслено найважливіші завдання щодо модернізації …

Вища освіта України №4, 2018

31.01.2019 Дзюба С. Облік робочого часу й оцінювання трудових затрат науково–педагогічних працівників закладів вищої освіти // Вища освіта України. 2018. – №4 – с. 15–24.   Досліджено спроби Міносвіти і науки України, пов’язаних з освітньою діяльністю, затвердити норми часу для планування й обліку основних видів навчальної, методичної, організаційної, а головне …